ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
หลักธรรมาภิบาลและโปร่งใส โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
หลักธรรมาภิบาลและโปร่งใส โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
หลักธรรมาภิบาลและโปร่งใส โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

สาขาวิชาเคมี

 
 
อ.จตุภรณ์ สวัสดิ์รักษา

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสาขาวิชาเคมี
 
 
ดร.อุษา จีนเจนกิจ
 
 
ดร.ศราวุทธ แสงอุไร
 
 
ดร.ดวงแข ศรีคุณ

 
 
ดร.สาโรจน์ บุญเส็ง
 
 
ดร.เกียรติภูมิ รอดพันธ์
 
 
ดร.ณุจุฑา ธรรมสุเมธ
 
 
อ.สิริหทัย ศรีขวัญใจ
 
 
อ.สรชัย แซ่ลิ่ม
 
 
อ.อิทธิพล สวัสดิวงค์ไชย
 
 
อ.วัลลภ คงนะ
 
 
อ.วีรวุฒิ เทียนขาว
 
 
อ.ณรงค์ศักดิ์ ขุนรักษา
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
หลักธรรมาภิบาลและโปร่งใส โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
364 ม.5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทร.0-2826-7000 โทรสาร 0-2849-7102
(GPS : 13.800074,100.31878) e-mail: banchob.mol@mwit.ac.th
:::: Copyrights 2008 Mahidol Wittayanusorn School. All rights reserved. :::