ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ | บุคลากรและหน้าที่รับผิดชอบฝ่าย|
ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
 
สาขาวิชาเคมี
       
 
  ดร. อุษา จีนเจนกิจ
ครูชำนาญการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสาขาวิชาเคมี
ปริญญาเอก
โทรศัพท์ 028497229 หรือ 028497000 ต่อ 4229
โทรสาร 028497231
Email : usa_jeen@mwit.ac.th
 
  นายชัยวัฒน์ เชื้อมั่ง
ครูเชี่ยวชาญ
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 028497231 หรือ 028497000 ต่อ 4231
โทรสาร 028497231
Email : chaiwat_dui@mwit.ac.th
 
  นายสรชัย แซ่ลิ่ม
ครูเชี่ยวชาญ ลาศึกษาต่อในประเทศ
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 028497231 หรือ 028497000 ต่อ 4231
โทรสาร 028497231
Email : teppode@mwit.ac.th
 
  นางสาวจตุภรณ์ สวัสดิ์รักษา
ครูชำนาญการ
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 028497229 หรือ 028497000 ต่อ 4229
โทรสาร 028497231
Email : chatuporn_s@mwit.ac.th
 
  ดร.สาโรจน์ บุญเส็ง
ครูชำนาญการ
ปริญญาเอก
โทรศัพท์ 028497227 หรือ 028497000 ต่อ 4227
โทรสาร 028497231
Email : sarote@mwit.ac.th
 
  นางสาวสิริหทัย ศรีขวัญใจ
ครูชำนาญการ
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 028497229 หรือ 028497000 ต่อ 4229
โทรสาร 028497231
Email : siri_socute@mwit.ac.th
 
  นายวัลลภ คงนะ
ครูวิชาการ
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 028497264 หรือ 028497000 ต่อ 4264
โทรสาร 028497231
Email : wallop@mwit.ac.th
 
  นายวีรวุฒิ เทียนขาว
ครูวิชาการ
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 028497230 หรือ 028497000 ต่อ 4230
โทรสาร 028497231
Email : weerawut_t@mwit.ac.th
 
  ดร. ศราวุทธ แสงอุไร
ครูชำนาญการ
ปริญญาเอก
โทรศัพท์ 028497231 หรือ 028497000 ต่อ 4231
โทรสาร 028497231
Email : s_sarawoot@mwit.ac.th
 
  ดร. เกียรติภูมิ รอดพันธ์
ครูวิชาการ
ปริญญาเอก
โทรศัพท์ 028497232 หรือ 028497000 ต่อ 4232
โทรสาร 028497231
Email : mart@mwit.ac.th
 
  ดร. ณุจุฑา ธรรมสุเมธ
ครูวิชาการ
ปริญญาเอก
โทรศัพท์ 028497231 หรือ 028497000 ต่อ 4231
โทรสาร 028497231
Email : nuchutha@mwit.ac.th
 
  ดร. ดวงแข ศรีคุณ
ครูวิชาการ
ปริญญาเอก
โทรศัพท์ 028497231 หรือ 028497000 ต่อ 4231
โทรสาร 028497231
Email :  duangkhae@mwit.ac.th
       
 
  นายอิทธิพล สวัสดิวงค์ไชย
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
ปริญญาตรี
โทรศัพท์ 028497232 หรือ 028497000 ต่อ 4232
โทรสาร 028497231
Email :ittipol@mwit.ac.th
       
       
ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ขออภัย เว็บฝ่ายอำนวยการ กำลังปรับปรุง ....

You are the visitor number : : Since July 9,2015

ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
364 หมู่ 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทรศัพท์ 0-2849-7000 โทรสาร 0-2849-7102 (GPS : 13.800074,100.31878)
e-mail : bunchob@mwit.ac.th
:::: Copyrights 2008 Mahidol Wittayanusorn School. All rights reserved. :::