สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 
 
อ.นิธิกานต์ คิมอิ๋ง

หัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 
 
ดร.อรวรรณ ปิยะบุญ
 
 
อ.ธัญญรัตน์ ดำเกาะ
 
 
อ.สมฤทัย แก้วบุญ
 
 
อ.เมษสุวัลย์ พงษ์ประมูล
 
 
อ.อารีย์ สักยิ้ม
 
 
อ.ภัทรญา กลิ่นทอง
 
 
อ.พิมพ์เพ็ญ เธียรสิทธิพงศ์
 
 
ดร.สุภานันท์ สุจริต
 
 
อ.ทิพนาถ น้อยแก้ว
 
 
ดร.โอภาส พระเทพ
 
 
ดร.จิโรจน์ แสงรัตนประเสริฐ
 
 
อ.สุชาวดี บูรณสมภพ
 
 
ดร.นริศรา หาหอม
 
 
อ.อาริตา ปลื้มถนอม
 
 
อ. ธิษณะ ชอบธรรม