ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  
ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
 
   
 
สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 
  นางสาวนิธิกานต์ คิมอิ๋ง
ครูวิชาการ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 02-826-7249 หรือ 02-826-7000 ต่อ 4249
โทรสาร 02-826-7242
Email : kiming@mwit.ac.th
 
  ดร. อรวรรณ ปิยะบุญ
ครูเชี่ยวชาญ
ปริญญาเอก
โทรศัพท์ 02-826-7251 หรือ 02-826-7000 ต่อ 4251
โทรสาร 02-826-7242
Email : orawan_bio@mwit.ac.th
 
  นางสาวธัญญรัตน์ ดำเกาะ
ครูชำนาญการ
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 02-826-7248 หรือ 02-826-7000 ต่อ 4248
โทรสาร 02-826-7242
Email : deardean@mwit.ac.th
 
  นางสมฤทัย แก้วบุญ
ครูวิชาการ ลาศึกษาต่อในประเทศ
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 02-826-7252 หรือ 02-826-7000 ต่อ 4252
โทรสาร 02-826-7242
Email : sumruthai@mwit.ac.th
 
  นางสาวเมษสุวัลย์ พงษ์ประมูล
ครูวิชาการ
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 02-826-7245 หรือ 02-826-7000 ต่อ 4245
โทรสาร 02-826-7242
Email : massuwan776@mwit.ac.th
 
  นางสาวอารีย์ สักยิ้ม
ครูวิชาการ
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 02-826-7243 หรือ 02-826-7000 ต่อ 4243
โทรสาร 02-826-7242
Email : aree_bio@mwit.ac.th
 
  นางสาวภัทรญา กลิ่นทอง
ครูวิชาการ
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 02-826-7253 หรือ 02-826-7000 ต่อ 4253
โทรสาร 02-826-7242
Email : Bonnie392@gmail.com
 
  นางสาวพิมพ์เพ็ญ กลิ่นละออง
ครูวิชาการ
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 02-826-7241 หรือ 02-826-7000 ต่อ 4241
โทรสาร 02-826-7242
Email : ionepen@mwit.ac.th
 
  นางสุภานันท์ สุจริต
ครูวิชาการ
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 02-826-7244 หรือ 02-826-7000 ต่อ 4244
โทรสาร 02-826-7242
Email : supanan_s@mwit.ac.th
 
  นางทิพนาถ น้อยแก้ว
ครูวิชาการ
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 02-826-7247 หรือ 02-826-7000 ต่อ 4247
โทรสาร 02-826-7242
Email : praeswu_ku@mwit.ac.th
 
  นายโอภาส พระเทพ
ครูวิชาการ ศึกษาต่อต่างประเทศ
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 02-826-7241 หรือ 02-826-7000 ต่อ 4241
โทรสาร 02-826-7242
Email : o-pas_p@hotmail.com
 
  นางสาวสุชาวดี บูรณสมภพ
ครูชำนาญการ
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 02-826-7270 หรือ 02-826-7000 ต่อ 6270
โทรสาร 02-826-7269
Email : pet_pemwit@mwit.ac.th
 
  นายจัตวา อรจุล
ครูชำนาญการ
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 02-826-7272 หรือ 02-826-7000 ต่อ 6272
โทรสาร 02-826-7269
Email : jatpe50@mwit.ac.th
 
  ดร. นริศรา หาหอม
ครูวิชาการ
ปริญญาเอก
โทรศัพท์ 02-826-7273 หรือ 02-826-7000 ต่อ 6273
โทรสาร 02-826-7269
Email : h_narissara@mwit.ac.th
 
  นางสาวอาริตา ปลื้มถนอม
ครูวิชาการ
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 02-826-7273 หรือ 02-826-7000 ต่อ 6273
โทรสาร 02-826-7269
Email : arita@mwit.ac.th
 
  นายธิษณะ ชอบธรรม
ครูวิชาการ
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 02-826-7273 หรือ 02-826-7000 ต่อ 6273
โทรสาร 02-826-7269
Email : titsana@mwit.ac.th
ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ขออภัย เว็บฝ่ายอำนวยการ กำลังปรับปรุง ....

You are the visitor number : : Since July 9,2015

ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
364 หมู่ 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทรศัพท์ 0-2826-7000 โทรสาร 0-2849-7102 (GPS : 13.800074,100.31878)
e-mail : bunchob@mwit.ac.th
:::: Copyrights 2008 Mahidol Wittayanusorn School. All rights reserved. :::