ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
หลักธรรมาภิบาลและโปร่งใส โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
หลักธรรมาภิบาลและโปร่งใส โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
หลักธรรมาภิบาลและโปร่งใส โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
 
   

สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 
 
อ.นิธิกานต์ คิมอิ๋ง

หัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 
 
ดร.อรวรรณ ปิยะบุญ
 
 
อ.ธัญญรัตน์ ดำเกาะ
 
 
อ.สมฤทัย แก้วบุญ
 
 
อ.เมษสุวัลย์ พงษ์ประมูล
 
 
อ.อารีย์ สักยิ้ม
 
 
อ.ภัทรญา กลิ่นทอง
 
 
อ.พิมพ์เพ็ญ เธียรสิทธิพงศ์
 
 
ดร.สุภานันท์ สุจริต
 
 
อ.ทิพนาถ น้อยแก้ว
 
 
ดร.โอภาส พระเทพ
 
 
ดร.จิโรจน์ แสงรัตนประเสริฐ
 
 
อ.สุชาวดี บูรณสมภพ
 
 
ดร.นริศรา หาหอม
 
 
อ.อาริตา ปลื้มถนอม
 
 
อ. ธิษณะ ชอบธรรม
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
หลักธรรมาภิบาลและโปร่งใส โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
364 ม.5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทร.0-2826-7000 โทรสาร 0-2849-7102
(GPS : 13.800074,100.31878) e-mail: banchob.mol@mwit.ac.th
:::: Copyrights 2008 Mahidol Wittayanusorn School. All rights reserved. :::