11.การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์