13.การปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการพื้นฐานเทคโนโลยี (Workshop)