4.การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ