7.การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในงานสารบรรณและเลขานุการผู้บริหาร