ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  
ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
   
 
ระบบควบคุมภายใน
   
  ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2544
  มาตรฐานการควบคุมภายใน
  - แนวคิด
  - คำนิยาม
  - วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน
  - องค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน
  - สภาพแวดล้อมของการควบคุม
  - การประเมินความเสี่ยง
  - กิจกรรมการควบคุม
  - สารสนเทศและการสื่อสาร
  - การติดตามและประเมินผล
  แนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน โดยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
  - คำนำ สารบาญ บทนำ นิยามศัพท์เฉพาะ
  - ความหมาย วัตถุประสงค์ แนวคิดและการพัฒนาการควบคุมภายใน
   
   
   

 

ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ขออภัย เว็บฝ่ายอำนวยการ กำลังปรับปรุง ....

You are the visitor number : : Since July 9,2015

ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
364 หมู่ 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทรศัพท์ 0-2826-7000 โทรสาร 0-2849-7102 (GPS : 13.800074,100.31878)
e-mail : bunchob@mwit.ac.th
:::: Copyrights 2008 Mahidol Wittayanusorn School. All rights reserved. :::