ชื่อดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล
ตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร
วันเดือนปีเกิด20 สิงหาคม พ.ศ.2495
อายุ72 ปี
วุฒิการศึกษาปัจจุบัน ตำแหน่งสำคัญในอดีต