ชื่อนายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา
ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
วันเดือนปีเกิด21 มกราคม พ.ศ.2504
อายุ63 ปี
วุฒิการศึกษาตำแหน่งสำคัญในอดีต