ภาษาไทย |   English
 
  • เกี่ยวกับโรงเรียน
  • สาขา/ฝ่ายงาน
  • การศึกษา
  • เกี่ยวกับนักเรียน
  • การกำกับดูแลกิจการที่ดี


โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
โรงเรียนวิทยาศาสตร์แห่งแรกของประเทศไทย มีฐานะเป็นองค์การมหาชน ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2534 และเปลี่ยนสถานภาพเป็นองค์การมหาชนเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2543... (อ่านต่อ)
   
ปิด
 

หลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
โรงเรียนพัฒนาหลักสูตรขึ้นใช้เป็นการเฉพาะกับนักเรียนของโรงเรียนมีการปรับปรุงหลักสูตรทุก 3 ปี โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิสาขาต่าง ๆ จากสถาบันอุดมศึกษาเป็นที่ปรึกษาในการพัฒนาหลักสูตร โดยมุ่งเน้นการพัฒนานักเรียน รอบด้าน ทั้งพุทธิศึกษา จริยศึกษา พลศึกษา และหัตถศึกษา รายวิชาพื้นฐานครอบคลุมหลักสูตรการศึกษาขั้น พื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการนอกจากนี้ยังจัดสาระการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติมให้หลากหลาย สอดคล้องกับ ศักยภาพ ความถนัดและความสนใจของนักเรียนเป็นรายบุคคลมีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทั้งภายในและ ภายนอกห้องเรียน เพื่อมุ่งสร้างความเป็นพหุปัญญาสร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ เปิดโลกทัศน์ที่กว้างไกลของ นักเรียน และ เพื่อให้เกิดความสมดุลทั้งความรู้ ความคิด ความดีงาม และความรับผิดชอบต่อสังคม
โรงเรียนมีการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้นักเรียนฝึกปฏิบัติ ค้นคว้า ทดลอง สืบเสาะ แสวงหา คำตอบในสิ่งที่สงสัยรวมทั้งเปิดโอกาสให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานตามความสนใจ มุ่งพัฒนาจิตวิญญาณของการ เป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์ นักคิดค้น ที่กอปรด้วยคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงามของไทย โรงเรียนมีกระบวน การส่งเสริมและพัฒนานักเรียนอย่างต่อเนื่องตลอด 3 ปี ได้แก่ การฝึกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ฟังบรรยายจาก นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัยศึกษาดูงานในหน่วยงานวิจัย ฝึกประสบการณ์ร่วมกับนักวิจัย ศึกษาค้นคว้าและแลกเปลี่ยน เรียนรู้ในรายวิชาสัมมนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปฏิบัติกิจกรรมสำรวจ สังเกต ศึกษา ทดลอง และวิเคราะห์สิ่งที่ พบเห็นจาก สิ่งแวดล้อม หรือสภาพภูมิประเทศต่าง ๆ ในการเข้าค่ายวิชาการและทำโครงงานวิทยาศาสตร์ในหัวข้อ ที่สนใจ เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสฝึกใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการค้นหาคำตอบที่ตนเองสงสัยอยากรู้ ภายใต้ การควบคุมดูแลของอาจารย์ และผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งนี้นักเรียนจะต้องนำเสนอผลงานวิจัยดังกล่าว ทั้งภาคบรรยายและ โปสเตอร์เช่นเดียวกับการนำเสนอในการประชุมวิชาการต่าง ๆ
หลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พุทธศักราช 2562
หลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พุทธศักราช 2560 (ฉบับปรับปรุง 2561)
หลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พุทธศักราช 2556
หลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พุทธศักราช 2552
หลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พุทธศักราช 2548
หลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พุทธศักราช 2545
 
 
 
สถานที่ตั้ง: โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 364 หมู่ 5
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2826-7000
หมายเลขโทรสาร 0-2826-7102
e-mail: [email protected]
MWIT Social Network

ติดต่อเรา


คุณคือผู้เข้าชมคนที่ 7395014 ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2556
Copyright © 2012 Mahidol Wittayanusorn School. All rights reserved.
Created by webmaster
Designed by Deaw Jaiboon
Best run on IE version 8 or later, Google Chrome & Mozilla Firefox
ปญฺญาย ปริสุชฺฌติ (คนย่อมบริสุทธิ์ด้วยปัญญา)
ipv6 ready