ภาษาไทย |   English
 
  • เกี่ยวกับโรงเรียน
  • สาขา/ฝ่ายงาน
  • การศึกษา
  • เกี่ยวกับนักเรียน
  • การกำกับดูแลกิจการที่ดี


โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
โรงเรียนวิทยาศาสตร์แห่งแรกของประเทศไทย มีฐานะเป็นองค์การมหาชน ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2534 และเปลี่ยนสถานภาพเป็นองค์การมหาชนเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2543... (อ่านต่อ)
   
ปิด
 

กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
เพื่อให้นักเรียน ได้รับการฝึกฝน ปลูกฝัง ให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตใจตั้งมั่นอยู่ในความเมตตา หวังดีต่อกัน ดูแลเอาใจใส่กัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ให้กำลังใจซึ่งกันและกัน ผูกพันกันฉันญาติมิตร
กิจกรรมพบครูที่ปรึกษาประจำชั้น
เพื่อให้ครูที่ปรึกษาประจำชั้นและนักเรียนได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน พอปะนัดหมาย สื่อสาร ทบทวนกิจกรรม รับฟังข้อปัญหา ข้อเสนอแนะและแนวปฏิบัติตนในโรงเรียนและสังคม
 
 
 
สถานที่ตั้ง: โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 364 หมู่ 5
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2826-7000
หมายเลขโทรสาร 0-2826-7102
e-mail: [email protected]
MWIT Social Network

ติดต่อเรา


คุณคือผู้เข้าชมคนที่ 7395018 ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2556
Copyright © 2012 Mahidol Wittayanusorn School. All rights reserved.
Created by webmaster
Designed by Deaw Jaiboon
Best run on IE version 8 or later, Google Chrome & Mozilla Firefox
ปญฺญาย ปริสุชฺฌติ (คนย่อมบริสุทธิ์ด้วยปัญญา)
ipv6 ready