ลิงค์ด่วน:   ห้องสมุดออนไลน์ เว็บเมล 
   ภาษาไทย |   English
 
  • เกี่ยวกับโรงเรียน
  • สาขา/ฝ่ายงาน
  • การศึกษา
  • เกี่ยวกับนักเรียน
  • การกำกับดูแลกิจการที่ดี


โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
โรงเรียนวิทยาศาสตร์แห่งแรกของประเทศไทย มีฐานะเป็นองค์การมหาชน ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2534 และเปลี่ยนสถานภาพเป็นองค์การมหาชนเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2543... (อ่านต่อ)
   
ปิด
 

ภาพกิจกรรมประจำวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
MWIT คว้า 1 ทอง 2 เงิน จากการนำเสนอโครงงาน “Kolmogorov Readings 2020”

       นักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ คว้า 1 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน จากงานนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์นานาชาติ The 20th Kolmogorov Readings International Science Conference ซึ่งจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ในรูปแบบออนไลน์

       ในปีนี้ The Advanced Education and Science Center (AESC) of Moscow State University (Kolmogorov School) กรุงมอสโค สหพันธรัฐรัสเซีย ซึ่งเป็นผู้จัดงาน ได้ปรับเปลี่ยนการนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ในงาน "Kolmogorov Readings International Science Conference" ให้เป็นรูปแบบออนไลน์  โดยยังคงเป็นการแข่งขันนำเสนอโครงงานในสาขา Mathematics, Physics, Computer science, Chemistry, Biology และ Humanities เหมือนในครั้งที่ผ่านมา

       นักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จำนวน 8 คน ได้รับคัดเลือกให้ร่วมนำเสนอโครงงานในงานดังกล่าว 3 โครงงาน และได้รับรางวัลดังนี้

เหรียญทอง

       -  โครงงานวิชาชีววิทยาเรื่อง “การศึกษาผลของการใช้ยาต้านเอชไอวีต่อกระบวนการ สังเคราะห์อาร์เอ็นเอชนิด long non-coding ในผู้ติดเชื้อเอชไอวีในประเทศไทย” (The Effect of Antiretroviral Therapy on Long Non-Coding RNA Transcription in Thai HIV-1 Infected Individuals) ผลงานของ นายพรรษ เดชาวิชิตเลิศ นายประวีร์ สินวีรุทัย และ นายภาคิน เภาวัฒนาสุข โดยมี นางสาวสถาพร วรรณธนวิจารณ์ สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ และ ดร.นพ.บุญรัตน์ ทัศนีย์ไตรเทพ จาก คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นที่ปรึกษาโครงงาน

เหรียญเงิน

       -  โครงงานวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง “การศึกษาวิธีเพิ่มประสิทธิภาพการ กระจายสินค้าโดยใช้เครือข่ายการไหลที่มีค่าน้ำหนักสองค่าบนผลคูณเล็กซิโคกราฟิกของ กราฟวิถีและกราฟว่าง” (mprovement of Product Distribution Efficiency using Double-Weighted Flow Network on Lexicographic Product of Path Graph and Empty Graph) ผลงานของ นายชยพล เชาว์วีระประสิทธิ์ นายณัฐชนน สาระธนะ และ นายธนกฤต กมลสัมฤทธิ์ผล มี ดร.ธรรมนูญ ผุยรอด สาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคำนวณ เป็นที่ปรึกษาโครงงาน

       -  โครงงานวิชาชีววิทยาเรื่อง “การทํานายและคัดเลือกเปปไทด์ต้านมะเร็งลําไส้ใหญ่จาก ข้อมูลเปปทิโดมของเห็ดถังเช่าสีทอง (Cordyceps militaris)” (Prediction and Selection of anticancer peptide in colorectal cancer from Cordyceps militaris peptidome by using bioinformatics) ผลงานของ นางสาวจริญญากร จันทวรรณกูร และ นางสาวภานินนุช ฉัตรพัฒนศิริ  มีนางทิพนาถ น้อยแก้ว สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นที่ปรึกษาโครงงาน

 

 

งานวิเทศสัมพันธ์ (ข้อมูล) (ภาพ)
อรสิริ อิ่มสุวรรณ์ (สรุป/รายงาน)
แบ่งปันข่าวสาร
 
 
 
สถานที่ตั้ง: โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 364 หมู่ 5
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2826-7000
หมายเลขโทรสาร 0-2826-7102
e-mail: [email protected]
MWIT Social Network

ติดต่อเรา


คุณคือผู้เข้าชมคนที่ 7395050 ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2556
Copyright © 2012 Mahidol Wittayanusorn School. All rights reserved.
Created by webmaster
Designed by Deaw Jaiboon
Best run on IE version 8 or later, Google Chrome & Mozilla Firefox
ปญฺญาย ปริสุชฺฌติ (คนย่อมบริสุทธิ์ด้วยปัญญา)
ipv6 ready